Typy paliv

Typy paliv Ekover

A. Materiálové složení

Palivo Ekover je tvořeno ze 100 % rostlinnými pletivy.

a) Ekover / Ekover2

Rostlinné materiály jsou tvořeny převážně odpadem z čištění semen zemědělských plodin. Obsahují hlavně: zlomky semen, povrchové vrstvy semen, nestandartní semena, plevy, pluchy, osiny, kousky ostatních částí rostlin, semena plevelů a nekulturních rostlin, biologický odrol. Tento odpad je dle Zákona č. 185/2001 Sb., ve znění Vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. zařazen pod katalogovým číslem 02 01 03 jako Odpad rostlinných pletiv. Jako doplňkovou surovinu lze použít i otruby, sladové plevy, sladový prach, mouky nevhodné k potravinářským nebo krmným účelům, semena rostlin nevhodná k potravinářským nebo krmným účelům.

b) Ekover S / Ekover S1
Rostlinné materiály jsou tvořeny senem, slámou obilnin a slámou olejnin.

c) Ekover T
Rostlinné materiály jsou tvořeny celými nadzemními částmi žitovce (Triticale, kříženec žita a pšenice) slámou a klasy včetně zrna.

d) Ekover O / Ekover O1
Rostlinné materiály jsou tvořeny celými nadzemními částmi obilovin a olejnin pěstovaných pro nepotravinářské využití, slámou a klasy včetně zrna či semenem.

e) Ekover F

Jde o palivo tvořené fermentačními zbytky z bioplynových stanic


f) Ekover P
Palivo je tvořeno 100% odpadním papírem

g) Ekover SP
Palivo je tvořeno ze 70% slámou obilovin a olejnin a z 30% papírem

h) Ekover OP
Palivo je tvořeno ze 70% obilovinami a olejninami (celé rostliny sláma a zrno)
a z 30% papírem

B. Vnější podoba paliva

Palivo je slisováno:

a) ve tvaru pelet, granulí převážně o velikosti průměru pelet 8 až 12 mm, s určitým podílem odrolu.

b) ve tvaru briket

C. Fyzikálněchemické vlastnosti paliva

 

Průměrná vlhkost: 8 až 15% vody
Průměrná výhřevnost: 14 až 17 MJ/kg
Průměrná měrná hmotnost: 550 až 650 kg/m3
Průměrný obsah síry: 0,1 až 0,13 %
Průměrný obsah popela: 5 až 7 %

 

D. Zařazení paliva do kategorií při podpoře výroby elektřiny dle přílohy č.1 vyhlášky č. 482/2005 Sb. v aktuálním znění.

a) Kategorie S1, P1, O1
Ekover T
Ekover O
Ekover S – vyrobeno ze sena víceletých pícnin na orné půdě nebo trav na loukách, v případě využití celých rostlin na energetické využití
Ekover OP-70%

b) Kategorie S2, P2, O2
Ekover
Ekover S – vyrobeno ze slámy
Ekover P
Ekover SP
Ekover OP 30%

E. Cena paliva Ekover u velkoodběratelů v ČR od roku 2007

Cena paliv v kategorii 1:

Cena roste každým rokem od průměrných 140 Kč/GJ v roce 2007 do průměrných 165 Kč/GJ v roce 2011. V roce 2022 činí průměrná cena 182 Kč/GJ.

Cena paliv v kategorii 2:

Cena roste každým rokem od průměrných 95 Kč/GJ v roce 2007 do průměrných 120 Kč/GJ v roce 2011. V roce 2022 je průměrná cena 137 Kč/GJ.

Tato cena je z pohledu výrobce odpovídající a při ročním nárůstu o inflační navýšení cen el. proudu a pohonných hmot je i dlouhodobě udržitelná.

Cena paliva pro maloodběratele je věcí každého výrobce paliva. V ČR se pohybuje v roce 2011 od 2.000 do 2.500 Kč/t + DPH. V roce 2022 činí 2.500 až 3.000 Kč/t + DPH.

F. Palivo je certifikováno

Certifikační orgán na výrobky – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Odštěpný závod – Zkušební ústav lehkého průmyslu České Budějovice,
vydal pro paliva:

EKOVER
EKOVER – S
EKOVER – T
EKOVER – O
EKOVER – F
EKOVER – P
EKOVER – SP
EKOVER – OP

pocházející od výrobce Družstva EKOVER Certifikáty, kterými

o svědčil shodu jeho vlastností, s požadavky konkretizovanými

  • Vyhláškou č. 357/2002 Sb., kterou se v souladu s právem Evropských společenství stanoví požadavky na jednotlivé druhy paliv a na ověřování jejich kvality.
  • Nařízením vlády č. 352/2002 Sb., kterým se v souladu s právem Evropských společenství stanoví specifické emisní limity, postup uplatnění obecných emisních limitů, přípustná tmavost kouře a podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • Požadavky na hodnocení paliva, stanovenými Ústavem pro výzkum a využití paliv, a.s., Praha 9 – Běchovic

G. Postavení paliva dle vztahu k uvolňování CO2 do atmosféry

Oxid uhličitý, který vzniká při spalování paliva EKOVER se vzhledem k rostlinnému původu paliva nezapočítává do limitů jednotlivých producentů CO2. Rostlina během svého růstu odčerpává oxid uhličitý z atmosféry, jeho uvolněním při spalování nedochází tedy k navyšování obsahu oxidu uhličitého v atmosféře.

H. Surovinová základna pro jednotlivé druhy paliva v ČR

a) Ekover

Množství odpadní suroviny dosahuje v průměru od 2 do 5% hmotnosti čištěných semen. Roční sklizeň všech semen v ČR činí cca 7 mil. tun. Množství odpadní suroviny v ČR tedy představuje od 140 tis. do 350 tis. tun ročně.

Družstvo Ekover pracuje nyní na využití dalšího potenciálního zdroje této odpadní suroviny. Jedná se o oddělený sběr těchto odpadů, vznikajících při sklizni zrnin ve sklízecích mlátičkách. Doposud jsou tyto odpady rozmetány po sklizeném poli současně při sklizni zrnin. Technické řešení předpokládá odvoz tohoto odpadu od sklízecích mlátiček ve volném, popřípadě částečně zhutnělém stavu.
Množství těchto odpadů dosahuje v průměru 10 až 15 % hmotnosti sklizených semen, což je dalších 700 tis. až 1 mil.50 tis. tun ročně v ČR. Využití tohoto odpadu má navíc vedlejší efekt v postupném odplevelení polí a tedy v omezení chemické ochrany rostlin proti plevelům.

Základní předpoklad vhodnosti suroviny pro výrobu paliv EKOVER je její malá vlhkost, max do 13 % obsahu vody. Tímto je dosažena jednak trvanlivost paliva a jednak požadovaná výhřevnost. V obou popisovaných případech získávání výrobní suroviny je tato v téměř 100% v odpovídající sušině. Z tohoto důvodu není třeba kalkulovat s nutností dosoušení suroviny při výrobě paliva.

b) Ekover S

Množství suroviny dosahuje v ČR odhadem 4 mil. tun volné slámy a sena ročně. Doposud se tato sláma rozmetala při sklizni plodin na pole a zapravovala do půdy, jako zdroj organické hmoty. V podmínkách bezorebného zpracování půdy nám slámu jako zdroj organické hmoty v půdě zcela nahradí ba předčí činnost živých organizmů v půdě. V podmínkách užívání orby při zpracování půdy lze slámu nahradit jinými způsoby například setím a zapravováním meziplodin do půdy.

c) Ekover T, O


Množství suroviny v ČR závisí na ekonomické výhodnosti celého projektu výroby paliva z rostlin obilovin a olejnin. Jestliže se potvrdí výše předpokládaného zisku na jednotku plochy pěstované obiloviny či olejniny pro energetické využití, potom zemědělci zvláště ze středně a méně úrodných oblastí budou velkou část své zemědělské produkce převádět na produkci paliva z obilovin či olejnin. V tomto případě lze očekávat produkci cca 2 mil. t suroviny ročně.

Rozšíření pěstování těchto plodin pro energetické účely bude záviset též na vývoji zemědělské politiky v evropském prostoru.

e) Ekover F

Množství suroviny – fermentačních zbytků závisí na rozvoji bioplynových stanic využívajících převážně rostlinné vstupní materiály. V těchto případech je vhodné vysoušet fermentační zbytky odpadním teplem z bs a poté je granulací přetvořit na palivo.

f) Ekover P, SP, OP

Množství odpadního papíru vhodného k výrobě paliv závisí na momentální ceně sběrných surovin na trhu. V období propadu tržních cen dosahuje množství této suroviny tísíce tun ročně.